Bruk av strøm til trening av hund

Bruk av strøm til trening av hund
Publisert: 26.09.2011   Sist oppdatert: 26.09.2011
Mattilsynet har gjentatte ganger fått henvendelser om salg og bruk av strømhalsbånd. Henvendelsene gjelder også lovligheten av bjeffehalsbånd og usynlige gjerder. Vi vil med dette forsøke å gi noen avklaringer.

Utgangspunktet er at det er forbudt å bruke utstyr på hund som medfører at hunden kan utsettes for elektrisk strøm. Dette følger av forskrift 14.3.2008 nr.256 om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund § 3. Unntak fra forbudet gjelder for nødvendig aversjonstrening av hund mot jaging av beitedyr, tamrein og klovvilt når treningen utføres av personer som oppfyller kompetansekravene i forskriften.

Norges Jeger og fiskerforbund arrangerer kurs for de som ønsker å bli autoriserte instruktører for aversjonstrening mot beitedyr, tamrein og klovdyr.

Forbudet mot bruk av strøm til trening av hund, innebærer at bruk av bjeffehalsbånd som påfører hunden elektrisk strøm alltid vil være forbudt. Det samme gjelder usynlige gjerder, der halsbåndet gir elektrisk støt dersom hunden beveger seg utenfor et på forhånd angitt område.

Selv om både elektriske bjeffehalsbånd og usynlige gjerder vil være forbudt å benytte, vil det ikke være ulovlig verken å eie eller selge slike produkter. Den ansvarlige for hunden har imidlertid en plikt til å påse at hunden ikke utsettes for denne type utstyr.

Konsekvenser av å bryte forbudet
Mattilsynet vil kunne fatte vedtak ved brudd på dyrevelferdsloven og forskrifter gitt med hjemmel i dyrevelferdsloven, herunder forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund. Det vil i den forbindelse kunne ilegge overtredelsesgebyr og forholdet kan anmeldes til politiet. Strafferammen for slike lovbrudd er fengsel i inntil 3 år. I enkelte tilfeller vil det også kunne være aktuelt å avikle dyreholdet og å forby framtidig hold av hund.

Andre dressurhjelpemidler
Selv om forskriften kun omfatter bruk av strøm, finnes det også andre dressurhjelpemidler som gjennom feil bruk kan medføre brudd på dyrevernlovens generelle bestemmelser. Det følger av dyrevelferdsloven § 3 at dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødige påkjenninger og belastninger. Samtidig framkommer det i § 26 at den som trener med dyr skal påse at dyr ikke med hensikt påføres frykt, skade eller unødige påkjenninger og belastninger. Dette innebærer at feil eller annen uforsvarlig bruk av for eksempel sprutehalsbånd, vibrerende halsbånd, bånd som avgir lyd, pigghalsbånd og vanlig halsbånd/dressurlenke osv., etter en konkret vurdering vil kunne rammes av lovens forbud og føre til reaksjoner som nevnt over.